Skip to main content

GDPR

Politica de Confidentialitate

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ("GDPR") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin GDPR se creaza un cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

PRINCIPII GENERALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PE CARE LE RESPECTAM

Securitas acordă atentie deosebita și respectă confidențialitatea și protectia datelor dvs. personale. Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). 

În cadrul activităților noastre, Securitas își propune să asigure, în orice moment, că datele personale sunt:

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent ("legalitate, echitate și transparență");

• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitari legate de scop");

• adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

• exacte și, dacă este necesar, rectificate sau actualizate ("exactitate");

• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ("limitarea stocării");

• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate"). Prelucrarea datelor dvs. personale va fi efectuată numai pentru indeplinirea unor scopuri legitime specifice (a se vedea titlul 5 de mai jos, "Scopurile prelucrării: de ce prelucram datele dumneavoastră personale?") și când este justificat pe baza unui temei juridic valabil.

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM?

Securitas poate sa colecteze sau sa proceseze urmatoarele date cu caracter personal:

• Nume, prenume;

• adresa, e-mail personalizat, numar de telefon sau alte date de contact;

• numar carte de identitate;

• imagini video. 

Daca aplicati pentru o pozitie vacanta la Securitas vi se poate solicita sa ne furnizati urmatoarele informatii:

• CV, scrisoare de intentie, referinte;

• Data nasterii, numar carte de identitate sau codul numeric personal ;

• Fotografie ;

• Cazier judiciar ; 

În funcție de produsele sau serviciile care vă interesează, vi se poate solicita, de asemenea, să ne furnizați următoarele informații:

• detaliile contului bancar;

• istoric al situatiilor financiare.

CUM COLECTAM DATELE PERSONALE? 

Atunci cand va furnizam serviciile sau produsele noastre este posibil sa colectam sau primim datele dvs pe diferite canale:

• Prin formulare scrise;

• Prin Internet, inclusiv pagina noastra de web, formulare online sau email-uri;

• Prin contact telefonic;

• Prin contact personal direct;

• Prin preluare de imagini video

Este posibil să primim datele dvs. personale direct de la dvs., de la o altă entitate a Grupului Securitas, de la un partener de afaceri sau din informații public disponibile. Securitas va dezvălui sau primi numai date cu caracter personal de la o terță parte, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

SCOPURI ALE PRELUCRARII. DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE? 

Colectarea și prelucrarea tipurilor de date personale enumerate mai sus este necesară pentru a indeplini scopuri legitime specifice în desfășurarea activităților noastre comerciale În special, prelucram datele dvs. personale în următoarele scopuri:

• pentru furnizarea produselor si serviciilor noastre de protectie in baza contractelor incheiate cu Clientii

• pentru a îmbunătăți serviciile și produsele noastre;

• pentru administrarea furnizorilor;

• pentru administrarea și conducerea personalului Securitas Services Romania

• pentru administrarea clienților, de exemplu, pentru a răspunde la solicitări sau întrebări din partea clienților, a anchetelor privind satisfacția clienților sau pentru a gestiona reclamatiile privind un anumit produs sau serviciu;

• pentru gestionarea relațiilor comerciale cu terțe părți;

• monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private

• în scopuri administrative în cadrul Grupului Securitas:

−pentru backup sau arhivare;

−pentru gestionarea disputelor/litigiilor.

Securitas se angajează să nu proceseze datele dvs. personale într-un mod incompatibil cu vreunul din scopurile menționate mai sus. 

TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Securitas se angajează să vă prelucreze în mod legal datele dvs. personale in baza temeiurilor legitime prezentate in continuare. 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în primul rând atunci când este necesar pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii încheiat între dvs. și noi sau pentru a face demersuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un astfel de contract.

Datele dvs. personale pot fi procesate pe baza consimțământului dvs. În acest caz, ne vom asigura întotdeauna că am primit consimțământul dvs. liber, specific, informat și neechivoc.

Datele dvs. personale ar putea fi prelucrate in baza intereselor legitime urmărite de noi, de exemplu, în scopuri administrative (administrarea clientilor, furnizorilor, in cadrul Grupului Securitas).

Datele dvs. personale pot fi procesate deoarece sunt necesare pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.

CATRE CINE PUTEM DEZVALUI DATELE DVS?

Rețineți că Securitas vă poate divulga datele dvs. personale unei alte entități din cadrul Grupului Securitas, agenților, angajatilor, reprezentanților sai sau unor terte parti pentru a atinge unul dintre scopurile menționate mai sus 

Alți destinatari ai datelor dvs. personale pot include, de asemenea, furnizorii de servicii sau partenerii de afaceri, cum ar fi

• Furnizori de servicii IT;

• Furnizori servicii de marketing;

• Furnizori servicii de management al revendicarilor;

• Consultanti de analiza si sinteza;

• Furnizori servicii de stocare a datelor;

• Organizatii de cercetare si dezvoltare;

• în cazul în care Securitas achiziționează sau vinde o societate sau un activ al companiei, Securitas vă poate divulga datele dvs. personale unui potențial cumpărător sau vânzător al unei astfel de companii sau al unor active ale companiei Securitas Services Romania;

• dacă Securitas sau o parte substanțială a activelor Securitas este achiziționată de o terță parte, datele dvs. personale pot fi divulgate acelui cumpărător terț;

În anumite circumstanțe specifice, putem divulga și datele dvs. personale guvernului, autorităților publice, organelor statutare sau de reglementare și organelor de executare, atunci când suntem obligați să facem acest lucru.

Securitas va dezvălui datele dvs. personale numai părților care oferă suficiente garanții pentru a vă asigura protecția datelor dvs. și pentru a va realiza drepturile de persoană vizată.

TRANSFERUL DATELOR DVS. PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Securitas va incerca mereu să vă proceseze datele personale în cadrul SEE. Dar, pentru a atinge unul dintre scopurile menționate mai sus, este posibil ca datele dvs. personale să fie transferate în țări din afara Spațiului Economic European (SEE).

Securitas vă va transfera datele numai unei terțe părți aflate în țări din afara SEE, după o verificare atentă și / sau semnarea unui acord specific, pentru a se asigura că această terță parte

• oferă garanții adecvate cu privire la nivelul de protecție a datelor dvs. personale;

• informează în mod corespunzător persoana vizată;

• asigură punerea în executare a drepturilor dvs. în calitate de persoane vizate;

• și vă oferă remedii legale efective.

Puteți obține întotdeauna o copie a datelor transferate acestor terțe părți, la cererea dvs. catre noi. 

CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS PERSONALE?

Securitas se angajează să respecte principiul limitării pastrarii. În această perspectivă, nu vom pastra/retine datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea contractului nostru și/sau pentru realizarea unuia dintre celelalte scopuri menționate mai sus Vă rugăm să rețineți că Securitas poate, de asemenea, să fie obligata din punct de vedere legal să păstreze datele dvs. personale pentru o perioadă minimă de timp pentru a se conforma cerințelor legale. 

Vom efectua verificări periodice pentru a identifica datele personale care nu mai servesc niciun scop, pentru a le șterge sau a le anonima. 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. CA PERSOANE VIZATE?

 Securitas va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea și indeplinirea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, asa cum sunt prezentate mai jos. Drepturile Dvs ca persoana vizata constau in:

• Dreptul de acces: în orice moment puteți solicita accesul la datele dvs. personale. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale în curs de procesare. Dacă solicitați o copie a datelor dvs. prin mijloace electronice și dacă nu se solicită altfel, vă vom furniza toate informațiile relevante într-un format electronic utilizat în mod obișnuit.

• Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea oricăror date personale.

• Dreptul de a fi uitat: ne puteți cere să ștergem (o parte din) datele dvs. personale în următoarele situații:

− când procesarea s-a bazat pe acordul dvs. și ați decis să retrageți acest consimțământ;

- atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ;

− atunci când ați obiectat față de prelucrarea datelor dvs. pentru scopul de marketing direct;

− când v-ați opus prelucrării datelor dvs. (a se vedea "dreptul de a prezenta obiecții" de mai jos) și a apărut, după verificare, faptul că drepturile, libertățile sau interesele dvs personale au prioritate asupra intereselor noastre legitime;

− atunci când datele dvs. personale au fost procesate ilegal (de exemplu, deoarece consimțământul dvs. nu a fost obținut în mod valabil);

− atunci când datele dvs. personale trebuie să fie șterse în conformitate cu o obligație legală la care este supusă Securitas.

• Dreptul de a prezenta obiecții: puteți oricând să obiectați asupra prelucrării (unei părți) a datelor dvs. personale atunci când este utilizată în scopuri de profilare sau de marketing direct. De asemenea, puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe interesele noastre legitime. În acest din urmă caz, nu vom mai procesa datele dvs. personale, decât dacă avem motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei reclamații legale

• Dreptul la restricționarea prelucrării: in orice caz, puteți solicita de la noi să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale în următoarele situații:

− atunci când contestați acuratețea datelor dvs.;

− atunci când prelucrarea pare a fi ilegală;

− când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării;

− sau în așteptarea verificării dacă motivele noastre legitime le depășesc pe ale dvs. în cadrul unei obiecții.

• Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, aveți în anumite cazuri dreptul de a primi toate datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un echipament, pentru a transmite aceste date unei alte entități. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți, de asemenea, să solicitați de la noi să vă transferați datele personale direct către această altă entitate. Cu toate acestea, dreptul dvs. la portabilitate nu ar trebui să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

• Dreptul de a vă retrage consimțământul: atunci când procesarea se bazează pe acordul dvs., rămâneți liber în orice moment să vă retrageți consimțământul.

Atunci când ne contactați pentru exercitarea unuia dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să atașați o copie a cărții de identitate sau a pașaportului dvs., astfel încât să putem verifica dacă cererea vine de la dvs.

În cazul în care aveti o problema în legătură cu datele dvs. personale sau legata de confidențialitatea acestora , puteți, de asemenea, să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP ) Securitas Services Romania.

CUM VA ASIGURAM PROTECTIA DATELOR PERSONALE?

Securitas acordă o deosebita atentie securității datelor dvs. Noi, la Securitas, luăm toate măsurile administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale și pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului neautorizat sau accidental, pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării sau distrugerii. 

Înainte de a dezvălui datele dvs. personale unui terț/procesator de date, ne vom asigura întotdeauna că acest terț/procesator de date oferă un nivel adecvat de Securitate pentru protectia acestor date.

Vă încurajăm să examinați și să verificați în mod regulat website-ul nostru pentru orice actualizare a acestei

Email: dpo@securitas.com.ro